• Provodimo istraživanja, studije i analize u cilju uobličavanja i provođenja mjera javne politike u skladu sa standardima EU
  • Organiziramo predavanja, seminare, savjetovanja i studijska putovanja u svrhu edukacije i podizanja nivoa znanja institucija i građana o pitanjima relevantnim za poboljšanje rada uprave
  • Organizujemo javne kampanje i provodimo projekte savjetovanja struktura uprave i građana o standardima, savremenim trendovima i pravima
  • Promoviramo saradnju između sva tri sektora društva: javne uprave, poslovnog sektora i neprofitnog sektora radi jačanja svijesti i poboljšanja rada uprave
  • Animiramo građane da učestvuju u komunikaciji sa upravom i inicijativama za podizanje kvaliteta rada uprave, naročito u okviru svoje lokalne zajednice
  • Izdajemo časopise i i druge publikacije u svrhu edukacije i promocije